Seizoen 2023: open voor publiek elke vrijdag en zaterdag 10-17. Check de actuele info

Kwekerij & Assortimentstuin Bamboes, Siergrassen & Exoten

Buro voor Tuin + Landschapsarchitectuur

Algemeen

Deze voorwaarden kunnen worden aangeduid als de ‘Algemene Voorwaarden’. Deze
voorwaarden gelden voor de uitvoerende en de opdrachtgever die ernaar verwijzen in de overeenkomst. Met de uitvoerende(n) of leverancier wordt steeds PerkGroen en Buro voor Tuin + Landschap (Tuin- & Landschapsarchitectuur) / Ontwerp & Advies in de Groene Ruimte bedoeld. De aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten betreffen alle activiteiten van PerkGroen waartoe ondermeer behoren:

 • -  Consultancies

 • -  Ontwerp- en advieswerkzaamheden

 • -  Onderzoek

 • -  Teelt en handel van plantmateriaal

 • -  Proeven met planten en materialen ten behoeven van het eigen bedrijf

 • -  Leveranties van materialen en (grond)stoffen voor de groene sector
  Inclusief aanverwante activiteiten. Alles in de ruimste zin des woords, niets uitgezonderd.

  Artikel 1. Opdrachtgever en uitvoerende; levering en betalingen.

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven. Onder uitvoerende wordt verstaan degene die de opdracht heeft ontvangen tot uitvoering

 2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de uitvoerende is gevestigd.

 3. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

 4. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen

  opdrachtgever en uitvoerende, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De

  voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

 5. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en

  de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie

  voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

 3. De uitvoerende zal op basis van zijn inspanningsverplichting naar beste inzicht en vermogen,

  en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

 4. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een

  overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 5. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen,

  kopij e.d. zijn overgelegd, is de uitvoerende niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs,indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

 6. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

 7. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Honorarium, kosten en tarieven

 1. De honorering van de uitvoerende berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.

 2. Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de uitvoerende worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.

 3. Voorzover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

 4. De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de uitvoerende in het kader van de opdracht aan de uitvoerende voldoen Bij betaling aan derden via de uitvoerende is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.

 5. Reiskosten van en naar de klant worden in rekening gebracht. Deze bestaan uit een kilometervergoeding van € 0,40 per kilometer (retour) plus het uurtarief vermenigvuldigd met de duur van de reis naar de klant en terug.

 6. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan.

 7. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.

 8. De uitvoerende verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Artikel 4. Wijziging van de opdracht

 1. 1  Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan overeengekomen.

 2. 2  Door de opdrachtgever na het verstekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de uitvoerende ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 3. 3  Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd door de uitvoerende wordt overschreden; in dit geval is artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Eigendommen van de opdrachtgever

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de uitvoerende dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 6. Eigendommen van de uitvoerende.

 1. schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- en negatieffilms, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video, audio), blijven ten alle tijden in eigendom van de uitvoerende.

 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.

 3. Op mijn werk zit auteursrecht en berust intellectueel eigendom. Een deelbetaling van de factuur geeft geen eigendom van dit auteursrecht. Het uitvoeren of gebruiken van het geheel of kenmerkende / conceptuele delen van het (schets)ontwerp, tekeningen en impressies, of delen die 'geïnspireerd zijn op' door de opdrachtgever of derden doen inbreuk op dit auteursrecht en intellectueel eigendom. Een schadevergoeding kan daarop van toepassing zijn.

Artikel 7. Verzending en transport van de leveringen

 1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

 2. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Vertrouwelijke informatie

De uitvoerende is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en de overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 9. Leveringen van plantmateriaal en dode materialen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

 2. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

 3. De prijzen gelden af bedrijf

 4. De verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper / opdrachtgever

 5. Eventuele klachten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen.

 6. Onvoorziene omstandigheden als misgewas, vorstschade en dergelijke, almede het naar ons oordeel niet kredietwaardig zijn van de koper, ontheffen ons tot leveren, ook al was de order aangenomen.

 7. Soortechtheid wordt gegarandeerd.

 8. Eventuele vergoedingen wegens mogelijke vergissing zijn nooit hoger dan het

  factuurbedrag. Voor hergroei kan niet worden ingestaan.

 9. Het toepassen van levende en dode materialen (waaronder wortelbegrenzerfolie)

  geschiedt geheel op eigen risico van de koper/ gebruiker. Elke aansprakelijkheid welke verband houdt met bloei, verspreiding of uitbreidingsdrang van de geleverde planten (waaronder siergrassen en bamboes) sluiten wij uit.

 10. We zijn niet verantwoordelijk voor sterfte / uitval van planten als gevolg van problemen met technische installaties zoals beregening/drainage, onjuist substraat gebruik, extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, regenval, koude etc) en schade
  door dieren/insecten of onjuiste behandeling.

 11. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen.

Artikel 10. Betaling

 1. 1  Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders i overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.

 2. 2  De uitvoerende is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

 3. 3  Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.

 4. 4  De eigendom der goederen en rechten blijft aan de uitvoerende en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

 5. 5  Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

 6. 6  Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de

  invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 300,00 bedragen.

Artikel 11. Retentierecht/ -verhaal

De uitvoerende, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de uitvoerende besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. Deellevering

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 10 lid 1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de uitvoerende het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

Artikel 14. Overschrijding leveringstermijn

 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op het

  vergoeden van directe of indirecte schade.

 3. Overschrijding van de leveringstermijn leidt niet automatisch tot verzuim van de zijde van

  de uitvoerende. De uitvoerende raakt jegens de opdrachtgever in verzuim, na

  ingebrekestelling onder het verlenen van een redelijke termijn om alsnog na te komen.

 4. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer (opdrachtgever) niet het recht om

  tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

 5. De leveringstermijn wordt verlengt met de tijd gedurende welke de opdrachtgever nalatig

  blijft zijn betalingsverplichting of andere verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

Artikel 15. Annuleringen

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de uitvoerende alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, e.d.) te vergoeden en indien de uitvoerende zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de uitvoerende in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de uitvoerende op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schade en interessen.

Artikel 16. Afname

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkoming van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

 2. Indien als gevolg van verzuim van de opdrachtgever na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de uitvoerende moet worden opgeslagen, kunnen hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17. Klachten

 1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na levering van de opdracht.

 2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.

 3. De aansprakelijkheid van de uitvoerende uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

 4. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag de uitvoerende voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

 5. De uitvoerende is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen, gegevens of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 18. Overmacht

 1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de uitvoerende ontslaat de uitvoerende van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

 2. In geval van overmacht zal de uitvoerende daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de uitvoerende af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

De uitvoerende is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag aan honorarium dat de uitvoerende voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten welke een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde

aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 20. Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen, (grond)stoffen en/of halffabrikaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen veranderingen van lonen en sociale lasten.

Artikel 21. Auteursrecht, eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de uitvoerende in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door de uitvoerende ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, films, modellen alsmede alle digitale ontwerpen, concepten en producten e.d. blijven bij de uitvoerende rusten.

 3. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet inbegrepen.

 4. De opdrachtgever ontvangt van de uitvoerende een licentie voor het gebruik van

  auteursrechtelijk beschermde werken, die door de uitvoerende in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of door zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.

 5. Het is de opdrachtgever en / of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnd model, ontwerp, foto enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitvoerende.

Artikel 22. Beëindiging door de uitvoerende

 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekeningbaar verzuim te zijn: (1) in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en (2) bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming, of (3) bij liquidatie van zijn bedrijf.

 2. De uitvoerende heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en / of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 23. Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de

  uitvoerende.

Onze tuin en kwekerij is gelegen in Beesd, centraal in Nederland tussen de steden Utrecht en 's-Hertogenbosch, in het westelijke puntje van de provincie Gelderland. Wij zijn goed bereikbaar met de auto vanaf de A2, afrit 14 en met de trein (10 minuten lopen van NS-station Beesd, spoorlijn Geldermalsen naar Dordrecht).

Adres

Meinte 10A
4153 XE Beesd NL 
+31(0)612529974
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden

Maart tot medio november 
Vrijdag en Zaterdag 10-17 uur.

BTW: NL001927779B64   KvK: 09132243   Algemene Voorwaarden

Copyright © 2023. Botanische Kwekerij & Tuin. Bamboe, Siergrassen, Palmen, Bananen, Gembers, Bladplanten, Varens, Heesters, Bomen. Bamboehaag, Tuinontwerp, Landschapsarchitectuur